Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (5)

Het rapport van de Commissie Regulering van werk – onder leiding van Hans Borstlap – is in januari gepresenteerd. Het bevat vijf bouwstenen voor verbetering. De eerste vier hebben we al in afzonderlijke artikelen besproken. De vijfde bouwsteen gaat over een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid. Wat stelt de Commissie voor?

Voorkom langdurige uitval door tijdige switches; effectieve publiek-private samenwerking
De huidige voorzieningen om mensen te helpen deel te nemen aan de arbeidsmarkt werken onvoldoende. De verblijfsduur in uitkeringen is, algemeen gesproken, te lang. Het nieuwe stelsel zal langdurige uitval krachtig moeten tegengegaan.

Maatwerk en loopbaanwinkels
Daarvoor is integrale, effectieve, individuele begeleiding en ondersteuning nodig, zodat werkenden die met werkloosheid of arbeidsongeschiktheid te maken krijgen tijdig naar ander, passend werk kunnen overschakelen en uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk weer aan het werk komen. Er moet aanzienlijk meer maatwerk en individuele begeleiding komen. Dit wordt ondersteund door breed toegankelijke loopbaanwinkels en publiek-private samenwerkingsverbanden waarin werkgevers, vakbonden, onderwijsinstellingen, uitzendbedrijven, gemeenten en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zich samen sterk maken voor een effectieve arbeidsbemiddeling en een sluitende personeelsvoorziening in de arbeidsmarktregio.

Organiseer wederkerigheid
Van mensen met een uitkering wordt in ruil voor deze ondersteuning verlangd dat ze zich constructief inzetten voor een duurzame en succesvolle re-integratie. Constructief impliceert dat uitkeringsontvangers vanaf dag één in een gestructureerde setting werken aan verbetering van hun kansen op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor iedereen die een beroep moet doen op inkomensverzekeringen of -voorzieningen.

Investeer in volwaardige participatie aan de basis van de arbeidsmarkt
Bij een te grote afstand tot de arbeidsmarkt krijgen mensen hulp en persoonlijke begeleiding om stapsgewijs te komen tot volwaardige participatie. Om te realiseren dat ook zij de waarden van werk kunnen verzilveren, worden voor hen op of rond de arbeidsmarkt geschikte werkplekken gecreëerd. Werkgevers in de publieke en private sector werken hieraan actief mee. Zij worden daarbij zo veel mogelijk ontzorgd en op een eenduidige manier gecompenseerd voor begeleidingskosten en/of productieverlies.

Tip: Het kabinet komt uiterlijk 1 april met een reactie. De Commissie heeft overigens lijnen willen uitzetten voor meerdere kabinetsperioden. We houden u op de hoogte.

Ons werk blijft mensenwerk. Daarom maken wij ook werk van onze mensen.

Neem contact op